ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

                     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PBRU LIVE โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                     การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในหลักของความดี เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ ตลอดจนให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

                     พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก่อตั้งมาเกือบ 100 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การเรียนในระดับอุดมศึกษา นอกจากนักศึกษาจะต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้ว ต้องฝึกฝนตนเองในทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาของตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ พร้อมๆ กับการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชนต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นับเป็นประสบการณ์ทางตรงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของนักศึกษา ส่งผลถึงการประกอบอาชีพในอนาคต ขอให้ทุกคนภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้ประดับตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตั้งใจเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ”

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยความยินดียิ่ง เมื่อนักศึกษาก้าวเข้ามาในรั้วเขียว – เหลืองแห่งนี้ ทุกคนคือลูกศิษย์ที่คณาจารย์จะต้องใส่ใจ ให้ความรู้และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึงความรู้จนจบการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน คืิอการเรียนแบบออนไลน์และแบบในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวทั้งคณาจารย์และนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไว้รองรับนักศึกษา เช่น การจัดทำห้องบันทึกหรือผลิตสื่อออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน การพิจารณาการแจกซิมการ์ด เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการเรียน ท้ายนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จในการเรียน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ผลักดันให้นักศึกษาเรียนจบออกไปมีงานทำอย่างมืออาชีพ

                 นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้กับนักศึกษาในสิ่งที่นักศึกษาต้องพึงปฏิบัติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     

                นางสาวราณี แก่นแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “ศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ครั้งแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ รู้สึกถึงความร่มรื่นและความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยฯ ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งวิชาที่เลือกเรียนคือสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เพราะว่ามีความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว และเป็นสายวิชาชีพครูที่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา สำหรับการที่นักศึกษาสายวิชาชีพครูต้องมาอยู่หอพัก นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตมากขึ้น ตลอดจนการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มาจากโรงเรียนอื่น”

               นายอภิรักษ์ มณีสาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า “จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนตัวแล้วชอบในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าค้นหาถึงที่มาที่ไปว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ตลอดจนในสาขาวิชาก็มือเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมั่นใจว่าการเลือกเรียนในสาขานี้เมื่อเรียนจบออกไปก็จะมีงานทำอย่างแน่นอน”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน