อบรมการเขียนหนังสือราชการ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมการเขียนหนังสือราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

              เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันองค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร และสิ่งสำคัญคือการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย จะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

                กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายเรื่องระเบียบงานสารบรรณและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือติดต่อราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

                ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม และภายในห้องอบรมได้มีการเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน