ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

          โดยขอให้ผู้ที่มาทำสัญญานำ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย)

ดาวน์โหลดประกาศ และรายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน