แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)