ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมฉลากเขียว (มอก.) จำนวน ๓,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมฉลากเขียว (มอก.) จำนวน ๓,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมฉลากเขียว (มอก.) จำนวน ๓,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ดาวน์โหลด

          ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมฉลากเขียว (มอก.) จำนวน ๓,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน