ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี สำหรับบุคคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่ารายงานตัว และส่งเอกสารรายงานตัวในระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และศึกษาแนวปฏิบัติการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน