ประกาศกำหนดการการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการลดการอยู่รวมกันในพื้นที่ปิดเป็นจำนวนมาก เพื่อเลี่ยงต่อภาวะเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยมาตรการตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand)

          อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังในรายละเอียดต่อไปนี้

ดูรายละเอียดประกาศ