ประกาศกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

          ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึการะดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน