ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษานั้น

                  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะเป็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ

สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้นส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/iit/j7mzdu

IIT - ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 2563

สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j7mzdu

EIT - ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน

นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม

โทร.032-708603 ภายใน 8603