การใช้งบประมาณ

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 185/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 725/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การถ่ายทอดแผน ประจำปีงบประมาณ 2563

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. กำหนดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ

3. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ

4. บรรยากาศ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ

การทบทวนแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. โครงการสัมมนากำหนดทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2563

การปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2563