ประสิทธิภาพการสื่อสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

 3. การปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2562)

4. สร้างการรับรู้และยึดปฎิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. สร้างการรับรู้และยึดปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

6. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

1 . ระดับมหาวิทยาลัย

2 . ระดับหน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะครุศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– คณะวิทยาการจัดการ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะพยาบาลศาสตร์

 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 – สำนักงานอธิการบดี

 – สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

7. จัดทำระบบรับเรื่อง แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน