การใช้ทรัพย์สินของราชการ

1. แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563

2. ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคคลากรภายนอก

4. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี