ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สิน