ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้มีผู้ชำระเงินรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษา 1/2563 เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ขอให้ผู้มีีรายชื่อตามเอกสารแนบ ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2563 ที่ http://mis.pbru.ac.th/register ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 2

ดูรายละเอียดประกาศ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน