นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามการพัฒนางานด้านศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามการพัฒนางานด้านศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา

               พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมติดตามการพัฒนางานด้านศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การดูแลและสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             การพบปะผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการรับฟังข้อมูล ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เช่น ปัญหาเรื่องที่พัก การเดินทาง น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพืื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป

           สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทั้งหมด 15 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดพชรบุรี 12 โรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 โรงเรียน แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี 1 โรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 โรงเรียน

 

           จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

 

          และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน