ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษานักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ดังรายชื่อที่แนบมา ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

#ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน