โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม

        ในพิธีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามมาไหว้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบไว้ครูอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับฟังคำอวยพรจากครู สำหรับพิธีวันไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุสาหะ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในอดีตผู้เป็นศิษย์จะเตรียมดอกไม้และสิ่งของ 4 อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครู ประกอบด้วย หญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล และสุดท้ายคือข้าวตอก หมายถึง การอบรมจากครูอาจารย์ที่ต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ขอให้นักเรีนนโรงเรียนสาธิตทุกคนเจริญเติมโตและก้าวหน้าด้วยสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี