ผอ.สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานภูมิภาคภาคกลาง สภาศิลปะและวัฒนธรรม​

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานภูมิภาคภาคกลาง สภาศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอ

1. โครงการ Big Data ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การประชุมเชิงวิชาการ วารสารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์

3. ศูนย์เรียนรู้มรดกสิ่งทอ/ผ้าโบราณ 4 ภูมิภาค
นอกจากนี้ยังมีการสรรหาประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยผลการสรรหา ประธานสภาฯ ได้แก่ ดร.พรภัทรา จำเริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และยังได้มีการเลือกประธานภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค โดยอาจารย์ ดร.ท​วิพัฒน์​ วิจิตร​ปัญญา​รักษ์​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเลือกให้เป็นประธานภูมิภาคภาคกลาง อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเลขานุการ และนางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน