สัมมนาการทบทวนการดำเนินงาน ปี 63 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 64

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
การทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

           การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ดำเนินตามโครงการหลัก จำนวน 49 โครงการ เพื่อให้การกำหนดทิศทางแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจน ตลอดจนผู้บริหารสามารถติดตามและพิจารณาทบทวนผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้ และสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง

            สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมแล้ว ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะทั้ง 8 คณะ 3 สำนัก 1 สถาบัน ตลอดจนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน