คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการส่ง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นำโดยนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการกล่าวถึงการดำเนินงานด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง
ขณะที่ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Clean & Green University ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับในปี 2019 ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 187 ของโลก การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การให้การดูแลนักศึกษาพิการ เป็นต้น

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน