โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

งานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

อบรมเขียนหนังสือราชการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานธุรการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวน 150 คน

การจัดทำหนังสือราชการเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างหนึ่งของหน่วยราชการที่ข้าราชการและผู้ติดต่อกับหน่วยราชการควรทราบ ใช้สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำหนังสือราชการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อระบบการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้บุคลากรเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนหนังสือราชการ และมีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ก่อนการอบรมได้มีการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม ด้วยการให้ทดลองปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ต่อด้วยการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อหลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หลักภาษา ไวยากรณ์และการใช้สำนวนภาษาในหนังสือราชการ การใช้คำ ประโยค ย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคำระหว่างบรรทัด การทำบันทึกเสนอ การจดบันทึกการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี