โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ  โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวผ่านวิจัยและงานสร้างสรรค์  เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสอดคล้องกับพื้นฐานและศักยภาพของชุมชนรวมทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะพื้นที่ และเน้นการสร้างเสริมชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากร การผลิต การตลาด และการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นจุดเด่น เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้

otop2 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการต่อยอด ระดับจังหวัด 2 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่
1.สบู่ลูกตาล
2.ยาหม่องสมุนไพรบรรเทาอาการปวด

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ จำหน่ายเชิงพานิช 4 ผลิตภัณฑ์
1.เจลลี่น้ำผึ้งมะนาว
2.คลีนซิงผสมมะนาว
3.ผงโรยข้าว
4.ครีมทามือจากสับปะรด