ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมผลิตและสาธิตการใช้หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมผลิตและสาธิตการใช้หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield)

faceshield

สำหรับสวมใส่ป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเริ่มจะเริ่มแจกจ่ายให้กับบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ และหลังจากนั้นจะส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป

พร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนสถานพยาบาลด้วยการส่งมอบ หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง(face shield) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่กระท้อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางจีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้นำชุมชนตำบลหนองปรง
และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ

faceshield

faceshield

faceshield

faceshield

faceshield

faceshield

faceshield