กีฬาสีฮาเฮ สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสีฮาเฮ สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง ครั้งที่ 1

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสีฮาเฮ สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง ครั้งที่ 1 ที่ได้มีขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม

กีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ อีกทั้งฝึกฝนให้มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากร ให้สามารถทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักและความเข้าใจต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         การแข่งขันกีฬาสีฮาเฮ สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งคณะ/สำนัก ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ สีน้ำเงิน ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ สีเหลือง ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สีม่วง ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

          สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตซอล ประเภททีมชาย วอลเลย์บอล ประเภททีมชาย/หญิง แชร์บอล ประเภททีมหญิง แบดมินตัน ประเภททีมชายคู่/ทีมหญิงคู่ อายุไม่เกิน 40 ปี ประเภททีมคู่ผสม อายุไม่เกิน 40 ปี ประเภททีมชายคู่/ทีมหญิงคู่ อายุ 41 ปีขึ้นไป และประเภททีมคู่ผสม อายุ 41 ปีขึ้นไป ว่ายน้ำ ประเภทชาย/หญิง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก 3 ชนิด ได้แก่ ปิดตาตีปี๊ป วิ่งซูเปอร์แมน และกินวิบาก  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี