นวัตกรรมต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC

นวัตกรรมต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC 

นวัตกรรมนี้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากการหายใจหรือการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่ง โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นอุปกรณ์ครอบศีรษะของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ส่งผลต่อการนอนหรือการเคลื่อนไหวของศีรษะ

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง 1) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ OSHA เรื่องกำหนดการสัมผัสก๊าซในพื้นที่อับอากาศ 2) มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC
ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC

ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC

ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC

ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC