โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ในรอบการนำเสนอโครงการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาการจัดการได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

        ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มมูลค่า ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ทีม ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านวิชาการในการผลักดันชุมชนให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน   จากนั้นก็จะมีการระดมสมองพัฒนาในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตลอดจนช่องทางการจำหน่าย  เป็นระยะเวลา 5 – 6 เดือน หลังจากนั้นจะมานำเสนอสิ่งที่นักศึกษาได้รับและสิ่งที่ชุมชนต้องการ และทางธนาคารออมสินจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ทีม เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี