ละครสร้างสรรค์ สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ แสดงละครสร้างสรรค์ สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงละครสร้างสรรค์ สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนักเรียนเป็นผู้แสดง ในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หลังจากที่ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในระดับภาคตะวันตก โดยมีอาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

         สำหรับละครสั้นสร้างสรรค์ชุดดังกล่าว มีแรงบันดาลใจมาจากในช่วยที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรค แต่ยังขาดการให้ความสำคัญกับผู้พิการ จึงต้องการกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้และหาวิธีการป้องกันให้ครอบคลุมกลุ่มคนทุกวัย ทุกอาชีพ

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี