ส่งมอบนวัตกรรมบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งมอบนวัตกรรมบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานพยาบาล

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น  1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและส่งมอบนวัตกรรมบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำและผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ตลอดจนอาจารย์ผู้คิดค้นนวัตกรรมและนักศึกษา

            อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจัตรปัญญารักษ์ กล่าวว่า “ จากสถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการบรรเทาปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 8 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมต้นแบบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก  นวัตกรรมต้นแบบตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย  นวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19“น้องปฐมพยาบาล”  นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE นวัตกรรมต้นแบบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอากาศ HEPA ร่วมกับ UV-C นวัตกรรมต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC และนวัตกรรมต้นแบบระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส”

             ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้มอบนวัตกรรมต้นแบบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็กให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 9 สถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 18 สถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็กขอสถานพยาบาลทั้ง 18 แห่ง พบว่าสถานพยาบาลสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จริง

            สำหรับการมอบนวัตกรรมในครั้งนี้ได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย หุ่นยนต์สู้ โควิด-19 “น้องปฐมพยาบาล” อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC โรงพยาบาลชะอำ ประกอบด้วย ตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย เครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE และโรงพยาบาลหิวหิน ได้แก่ กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน