ประกาศแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

          ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) กำหนดให้วันที่ ๔, ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันดังกล่าวหยุดครอบคลุมวันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียดประกาศ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน