ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักชั่วคราว ประจำสำนักงานโครงการยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำสำนักงานโครงการยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา