สัมมนนาอาจาย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ค.บ.

คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ที่คณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 13 สาขาวิชา 125 คน เข้าร่วมการสัมมนา

            อาจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “คณะครุศาสตร์ มีภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 13 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยความร่วมมือในการนิเทศก์นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนจากอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง จึงควรได้รับการพัฒนา ส่งเสริมเพื่อเพิ่มเติมในความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิค วิธีการใหม่ให้หลากหลาย สามารถนำไปใช้นิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสหวิทยากร พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ กระบวนการนิเทศก์โดยประยุกต์ใช้ในการโค้ชชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการฝึกออกแบบประยุกต์โค้ชและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน