สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิด “Together We Share” ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ทั้งการนำเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster Presentation) และการเผยแพร่ proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 นำเสนอโดย อาจารย์มธุรส ปราบไพรี เรื่องที่ 2 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ นำเสนอโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ และ เรื่องที่ 3 การจัดการสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ นำเสนอโดย นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป #Libpbru

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AJZ7hTyhNhzrRoqm6 

http://arit.pbru.ac.th