นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp”

นายธนัช ธนาประเสริฐสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” at ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan

http://www.it.pbru.ac.th/