(รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

———————–

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ 2 ไปแล้วนั้น  มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบรับตรงอิสระ 2 เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม บัดนี้ ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มาชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา ในเอกสารแนบหมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

https://acad.pbru.ac.th/acad58/index.php/news/admissions/item/355-2ndround-announcing_the_list_of_eligible_applicants_to_the_undergraduate_level_round_2_more