มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

“ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า  นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562”