การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการแก้ปัญหาความยากจน — ที่เทศบาลนายาง จังหวัดเพชรบุรี
“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน”