โครงการวิศวกรสังคม

ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นวิศวกรสังคม 

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายณัฐพล สุริโย ประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิศวกรสังคม โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ

            สืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยสู่การปฏิบัติ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิศวกรสังคมให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน