ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวับจากประกวด แข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

            คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่แบบโปสเตอร์และเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติลและนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร มีนักวิจัยและนักศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลนักศึกษาวิจัยดีเด่น ในการตีพิมพ์ เผยแพร่และนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง “ผลของนวัตกรรม” Healthy DIY (DO IT BY Yourself) ต่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพเพื่อห่างไกล

COVID – 19 สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง ดังนี้

1.1) นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          1) นางสาวแคทรียา โคตวงค์

          2) นางสาวจันทร์จิรา นวลดี

          3) นางสาวจิตตารัตน์ กันภัย

          4) นางสาวจุฑามาศ จันเทพา

          5) นางสาวจริยาพร กล้าหาญ

          6) นางสาวชฎาพร ตองทอง

          7) นางสาวเชิงตะวัน โยงกระโทก

          8) นางสาวดุสิตา จอนดอน

          9) นางสาวนิติพร ดวงพุฒ

        10) นางสาวนาทยา ดอบุตร

        11) นางสาวนัทสุดา แก้วก่อง

        อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

1.2) นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แบบโปสเตอร์และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่องผลของน้ำมันสมุนไพรตำหรับยาหมอพื้นบ้าน ซง สะกะแย ต่ออาการปวดเข่า และระดับความบวมของเข่าในผู้สูงอายุ ตำบลท่าแรง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่

1) นางสาวจั๊ฟนีย์ ยานยา
2) นางสาวฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ
3) นางสาวปรีติ มะมิง
4) นางสาวมารีฮัน แจ๊ะเต๊ะ
5) นางสาวอัยณีย์ นาแวบือเจาะ
6) นางสาวอาแว ยีเฮ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กิตติศักดิ์ ริกาญจนรัตน์   2) อาจารย์รัฎฐา เหมทอง

1.3) นักศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบ ออนไลน์ เรื่องปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบล มอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่

1) นางสาวขวัญฤดี ลบถม
2) นางสาวจรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี
3) นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม
4) นางสาวชนันดา จือเหลือง
5) นางสาววรจรา ตอรบรัมย์
6) นางสาววรรัญญา ดอนสีดา

 อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กุลวดี เข่งวา  2) อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลศิน

            นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบโล่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 “ครูผู้ให้”ประกอบด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีเด่น ได้แก่

         1) อาจารย์ ดร.วรรณาวิภา มัธยนันท์           คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

         2) อาจารย์ ดร.ธำรงค์  บุญพรหม               คณะครุศาสตร์

         3) อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว                           คณะเทคโนโลยีการเกษตร

        4) อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ                       คณะเทตโนโลยีสารสนเทศ

        5) อาจารย์รัชดาวัลล์ จิตรพรกุลวศิล            คณะครุศาสตร์

        6) อาจารย์เยาวภา  อินทเส                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        7) อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล                         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดี ได้แก่

        1) อาจารย์ ดร.จุฬาพร  ศรีรังสรรค์              คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        2) อาจารย์จักรินทร์  จันทนภุมมะ                 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        3) อาจารย์ดวงพร  สุขธิติพัฒ                     คณะครุศาสตร์

        4) อาจารย์ ดร.วนิดา  มากศิริ                      คณะเทคโนโลยีการเกษตร

        5) อาจารย์กิตติศักดิ์  ริกาญจนรัตน์             คณะพยาบาลศาสตร์และวิยาการสุชภาพ

        6) อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม                    คณะวิทยาการจัดการ

        7) อาจารย์วรรณา  วัฒนา                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        8) อาจารย์จิตรา  มีทองคำ                          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยีอุตสาหกรรม

            และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาริตา บัวเขียว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน