เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  “เกียรติประวัติ เกียรติภูมิ สู่เกียรติยศที่ภาคภูมิ”

       วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร “เกียรติประวัติ เกียรติภูมิ สู่เกียรติยศที่ภาคภูมิ” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน  จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรขึ้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ   ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำรงชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

      กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้าผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อเกตุน้อยและพระบรมมหามุนี จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงชุด “ฟ้อนมุทิตา​ เทิดคุณ​บูชา”​ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณครบอายุราชการ

สำหรับผู้เกษียณครบอายุราชการ ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเพ็ญ เอมละออง

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ อรุณฤกษ์

  5. อาจารย์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

  6. อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

  7. อาจารย์สุรพล นาคนคร

  8. นางมะปรางค์ ธูปหอม

  9. นางสมศรี บุญรีบส่ง

  10. นายลาบ ขมแก้ว

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน