สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง