เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางสาวธัญลักษณ์ นิลห้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา แขนงดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับใบประกาศนียบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับดี ประเภทอุดมศึกษา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563

#

รายงายโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน