คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นายธนภันทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง และผู้แทนนายอำเภอบ้านแหลม และผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม 10 ชุมชน

          

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ได้จัดโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างงานรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีงานทำและได้รับการพัฒนาในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน แต่มีผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และผ่านเข้ามาทำงาน จำนวน 43 คน มีการทำสัญญาจ้างงานตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและปัญหาชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

           

            โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับนายอำเภอ พร้อมเยี่ยมชมข้อมูลชุมชนที่ได้มีการลงพื้นที่ ตลอดจนยังมีการเสวนาเรื่องบทเรียนแห่งความสำเร็จของชุมชนจากโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้แทนชุมชน

          นางจันทร์ทิมา ปิ่นหิรัญ ตุวแทนชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒา อำเภอท่ายาง กล่าวว่า เดิมชุมชนของตนเองได้มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ แต่คนในชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนได้รับการช่วยเหลือในด้านงบประมาณและความรู้ มีการนำอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับคนในชุมชน ในส่วนของโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 ทำให้รู้ถึงความต้องการของคนในชุมชนมากขึ้น แต่ละครัวเรือนประสบปัญหาในด้านใด มีการพบปะ พูดคุยกันมากขึ้น และข้อมูลที่ได้ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุด

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน