โครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

โครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 สู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาานให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 

           ในการประชุมคณะผู้บริหารได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงานที่ต้องดำเนินงานและขับเคลื่อน ในปีงบประมาณ 2564 ก่อนที่จะนำมารวบรวมและสังเคราะห์จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯคณะ สำนัก สถาบัน ครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2564


#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี