ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จำนสน 12 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2561