มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 226 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สมัครเรียนที่ >> http://admission.pbru.ac.th/

และสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ >> https://dsd.pbru.ac.th/…/scholarship/dsd256301-05102563-03

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ทุนผู้ประสบภัยพิบัติ) จำนวน 69 ทุน
>> คุณสมบัติ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และจังหวัดสงขลาเฉพาะพื้นที่ในอำเภอจะนะ, เทพา, นาทวี และ อำเภอสะบ้าย้อย และนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

2. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ทุนเรียนดี) จำนวน 90 ทุน
>> คุณสมบัติ เป็นผู้เรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

3. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น) จำนวน 67 ทุน
>> คุณสมบัติ เป็นผู้นำหรือผู้จัดกิจกรรมของโรงเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน