สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส่งมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส่งมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ

            เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ โดยมีนายชัฏ แสงหิรัญภาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ พร้อมด้วยประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ เข้าร่วม

            สำหรับการส่งมอบสื่อเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ เกิดขึ้นจากการที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือและ รพ.สต.สมอพลือ ในการจัดทำโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการนำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ลงพื้นที่ทำการวิจัยและเก็บข้อมูล เพื่อนำมาออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริมสุขภาพตามสุขภาวะของผู้สูงอายุในตำบลสมอพลือ ด้วยการใช้ความรู้ในรายวิชาการวิจัย การออกแบบและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

            ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า โรคที่มีภาวะเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเส้นเลือดสูง จึงได้มีการนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อ จึงเกิดเป็นชุดส่งเสริสุขภาวะในครั้งนี้ขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี