ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคการสอบสอน ภาคการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในสาขาวิชาเอกและภาคการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคการสอบสอน ภาคการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในสาขาวิชาเอกและภาคการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคการสอบสอน ภาคการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในสาขาวิชาเอก และภาคการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคการสอบสอน ภาคการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในสาขาวิชาเอกและภาคการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓