มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ผู้พระราชทานนามราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ผู้พระราชทานนามราชภัฏ”

       เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 8.39 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

      ในพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย

       จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมใจกันตักบาตรพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

      โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาสนักศึกษาว่า “อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ประเทศชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสุดท้ายคือใฝ่เรียนรู้เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีการหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งความรู้ไม่ได้อยู่ภายในห้องเรียนเท่านั้น ความรู้อยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงแต่เราต้องหมั่นแสวงหาอยู่เสมอ รู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เข้าใจและทันโลกมากขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน