ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

          ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เกี่ยวกับการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ของสถาบัน อุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน