ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

          ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เกี่ยวกับการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา เป็นกรณีพิเศษนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ